Ισολογισμός Print
ΜΕΓΑΡΙΚΗ ΦΑΡΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ   ΤΗΣ   31ης   ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 -   7η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ   ( 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ   2014 ) - ΕΔΡΑ ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ -   ΑΡ. Μ.Α.Ε. 64601/03/Β/07/74
  ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ   Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014   Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013   ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγ/μενης
  χρήσεως 2014 χρήσεως 2013  
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ Αξία Κτήσης Αποσβέσεις Αναπ. Αξία Αξία Κτήσης Αποσβέσεις Αναπ. Αξία   Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ  
1. Έξοδα ίδρυσης & πρώτης εγκατάστασης 3.469,80 1.387,92 2.081,88 3.469,80 1.040,94 2.428,86 Ι. Κεφάλαιο μετοχικό  
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως 266.164,92 147.644,42 118.520,50 257.965,82 121.164,58 136.801,24   1. Καταβεβλημένο 60.000,00 60.000,00  
  269.634,72 149.032,34 120.602,38 261.435,62 122.205,52 139.230,10   (6.000 μετοχές των 10,00 €)  
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ    
ΙΙ Ενσώματες Ακινητοποιήσεις   IV. Αποθεματικά κεφάλαια  
3. Κτίρια και Τεχνικά έργα 172.491,70 7.664,29 164.827,41 65.386,18 6.798,00 58.588,18   1. Τακτικό αποθεματικό 2.897,08 2.197,08  
4. Μηχανήματα & Λοιπός μηχανολ. εξοπλισμός 113.506,34 17.189,96 96.316,38 38.803,20 23.495,14 15.308,06    
5. Μεταφορικά μέσα 189.691,76 94.896,87 94.794,89 164.646,75 74.169,52 90.477,23   V. Αποτελέσματα εις νέο  
6. Έπιπλα και Λοιπός εξοπλισμός 97.761,25 62.162,33 35.598,92 31.252,60 22.472,52 8.780,08   Υπόλοιπο κερδών εις νέο 45.935,12 24.295,63  
  573.451,05 181.913,45 391.537,60 300.088,73 126.935,18 173.153,55    
    Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙV) 108.832,20 86.492,71  
ΙΙΙ. Συμμετοχές και άλλες μακροπροθέσμες    
  χρηματοοικονομικές απαιτήσεις   Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ  
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 6.743,00 49,00   ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις  
  Σύνολο Πάγιου Ενεργητικού   (ΓΙΙ+ΓΙΙΙ) 398.280,60 173.202,55   1. Προμηθευτές 217.067,27 90.010,84  
    2. Γραμμάτια πληρωτέα 194.026,45 224.999,19  
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ   2α. Επιταγές πληρωτέες 1.240.806,60 859.172,77  
Ι. Αποθέματα   3. Τράπεζες Λογ/σμοι βραχυπρόθεσμων  
1. Εμπορεύματα 96.951,53 16.957,06   υποχρεώσεων 133.629,00 154.482,16  
2. Προΐόντα έτοιμα και ημιτελή 7.688,16 4.047,94   5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη 30.951,98 42.156,13  
4. Πρώτες & βοηθ.ύλες -Υλικά συσκευασίας-   6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί 110.848,77 133.929,23  
  Αναλώσιμα υλικά 48.802,87 82.549,93   11. Πιστωτές διάφοροι 105.050,95 0,00  
  153.442,56 103.554,93   Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙΙ) 2.032.381,02 1.504.750,32  
ΙΙ. Απαιτήσεις    
1. Πελάτες 740.215,91 416.748,31    
2. Γραμμάτια εισπρακτέα 62.013,26 250.148,55    
3α. Επιταγές εισπρακτέες    
  Χαρτοφυλακίου 338.939,67 222.688,90    
3β. Επιταγές σε καθυστέρηση 153.016,58 153.016,58    
11. Χρεώστες διάφοροι 138.828,99 109.992,03    
  1.433.014,41 1.152.594,37    
ΙV. Διαθέσιμα    
1. Ταμείο 2.938,13 191,58    
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας 26.138,51 21.074,46    
  29.076,64 21.266,04    
  Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔΙV) 1.615.533,61 1.277.415,34    
     
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ    
1. Έξοδα επομένων χρήσεων 6.796,63 1.395,04    
     
  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε) 2.141.213,22 1.591.243,03   ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ   (Α+Γ) 2.141.213,22 1.591.243,03  
                                         
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓAΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
                                    Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγ/μενης  
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΩΣ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013     χρήσεως 2014 χρήσεως 2013  
  Κύκλος εργασιών (Πωλήσεις) 3.390.802,48 3.245.758,43     Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως 36.079,63 8.965,56  
  Μείον: Κόστος πωλήσεων 2.895.913,50 2.922.154,59     (+) Υπόλοιπο κερδών προγ/νων χρήσεων 24.295,63 24.109,04  
  Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως 494.888,98 323.603,84     Σύνολο 60.375,26 33.074,60  
  Πλέον: 1 Άλλα έσοδα εκμετάλλευσεως 20.521,10 10.381,61     ΜΕΙΟΝ:1 Φόρος Εισοδήματος 9.249,43 8.518,97  
  Σύνολο 515.410,08 333.985,45     Κέρδη προς διάθεση 51.125,83 24.555,63  
ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας 195.807,69 122.659,72      
                 3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως 249.650,26 445.457,95 167.870,98 290.530,70     Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:  
  Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως 69.952,13 43.454,75     1. Τακτικό αποθεματικό 700,00 260,00  
  Πλέον: 1 Πιστωτικοί τόκοι 297,30 1.255,35     8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο 45.935,12 24.295,63  
ΜΕΙΟΝ: 3 Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα 20.343,90 20.046,60 20.401,50 19.146,15     46.635,12 24.555,63  
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλεύσεως 49.905,53 24.308,60      
ΙΙ. ΠΛΕΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα      
               1 Έκτακτα & ανόργανα έσοδα 1.141,19 7.240,51     50.425,83  
             Μείον:      
               1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα 14.967,09 13.825,90 22.583,55 15.343,04      
  Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη) 36.079,63 8.965,56      
  ΜΕΙΟΝ:Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων 102.096,95 79.013,26     Νέα Πέραμος,     30 Απρίλιου 2015  
   Μείον: Οι   ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος 102.096,95 0,00 79.013,26 0,00      
  ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ 36.079,63 8.965,56      
       
       
       
  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.     Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ   ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ  
       
       
       
ΚΑΠΛΑΝΗΣ Β. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗΣ Ι.   ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ     ΠΕΤΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  
  Α.Δ.Τ. Ν 349887 Α.Δ.Τ. ΑΕ 616254     Α.Δ.Τ. ΑΗ 060825 ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ 0026741 A ΤΑΞHΣ  
                                             

 

 
Design & Development by DATA Society