Ισολογισμός Print
ΜΕΓΑΡΙΚΗ ΦΑΡΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ   ΤΗΣ   31ης   ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 -   5η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ   ( 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ   2012 ) - ΕΔΡΑ ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ -   ΑΡ. Μ.Α.Ε. 64601/03/Β/07/74

 

  ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ   Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012   Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011  
 
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ Αξία Κτήσης Αποσβέσεις Αναπ. Αξία Αξία Κτήσης Αποσβέσεις Αναπ. Αξία  
1. Έξοδα ίδρυσης & πρώτης εγκατάστασης 3.469,80 1.387,92 2.081,88 3.469,80 693,96 2.775,84
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως 257.965,82 94.674,04 163.291,78 215.404,34 43.080,87 172.323,47  
  261.435,62 96.061,96 165.373,66 218.874,14 43.774,83 175.099,31  
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ  
ΙΙ Ενσώματες Ακινητοποιήσεις  
3. Κτίρια και Τεχνικά έργα 24.286,18 1.024,00 23.262,18 6.400,00 512,00 5.888,00  
4. Μηχανήματα & Λοιπός μηχανολ. εξοπλισμός 37.803,20 12.394,32 25.408,88 36.298,34 5.444,75 30.853,59  
5. Μεταφορικά μέσα 262.188,32 96.799,23 165.389,09 255.688,32 47.857,95 207.830,37  
6. Έπιπλα και Λοιπός εξοπλισμός 29.797,52 9.965,00 19.832,52 19.750,07 4.423,18 15.326,89  
  354.075,22 120.182,56 233.892,66 318.136,73 58.237,88 259.898,85  
 
ΙΙΙ. Συμμετοχές και άλλες μακροπροθέσμες  
  χρηματοοικονομικές απαιτήσεις  
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 49,00 16.049,00  
  Σύνολο Πάγιου Ενεργητικού   (ΓΙΙ+ΓΙΙΙ) 233.941,66 275.947,85  
   
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ  
Ι. Αποθέματα  
1. Εμπορεύματα 7.272,00 5.770,10  
2. Προΐόντα έτοιμα και ημιτελή 7.938,45 1.753,62  
4. Πρώτες & βοηθ.ύλες -Υλικά συσκευασίας-  
  Αναλώσιμα υλικά 294.661,81 379.026,80  
  309.872,26 386.550,52  
ΙΙ. Απαιτήσεις  
1. Πελάτες 1.580.593,30 1.500.376,03  
2. Γραμμάτια εισπρακτέα 245.228,50 501.138,00  
3α. Επιταγές εισπρακτέες  
  Χαρτοφυλακίου 493.504,78 408.990,67  
  Στις Τράπεζες για εγγύηση 0,00 493.504,78 6.300,00 415.290,67  
3β. Επιταγές σε καθυστέρηση 25.529,33 25.529,33  
11. Χρεώστες διάφοροι 52.905,89 45.716,47  
  2.397.761,80 2.488.050,50  
ΙV. Διαθέσιμα  
1. Ταμείο 2.406,32 15.809,58  
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας 67.888,11 38.271,52  
  70.294,43 54.081,10  
  Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔΙV) 2.777.928,49 2.928.682,12  
 
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ  
1. Έξοδα επομένων χρήσεων 5.664,04 5.664,04  
   
  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε) 3.182.907,86 3.385.393,32  
 
                         
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓAΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012
                             
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΩΣ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011  
  Κύκλος εργασιών (Πωλήσεις) 3.539.073,25 3.937.501,26  
  Μείον: Κόστος πωλήσεων 3.090.303,56 3.408.401,55  
  Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως 448.769,69 529.099,71  
  Πλέον: 1 Άλλα έσοδα εκμετάλλευσεως 32.908,13 35.733,06  
  Σύνολο 481.677,82 564.832,77  
ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας 124.602,07 137.492,60  
                 3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως 314.159,99 438.762,05 382.904,50 520.397,10  
  Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως 42.915,77 44.435,67  
  Πλέον: 1 Πιστωτικοί τόκοι 0,00  
ΜΕΙΟΝ: 3 Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα 29.554,35 29.554,35 34.149,03  
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλεύσεως 13.361,42 10.140,07  
ΙΙ. ΠΛΕΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα  
               1 Έκτακτα & ανόργανα έσοδα 873,23 469,22  
           Μείον:  
               1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα 7.697,97 -6.824,74 1.478,01 -1.008,79  
  Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη) 6.536,68 9.131,28  
  ΜΕΙΟΝ:Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων 114.231,81 102.012,71  
   Μείον: Οι   ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος 114.231,81 0,00 102.012,71 0,00  
  ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ 6.536,68 9.131,28  
   

 

ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγ/μενης
χρήσεως 2012 χρήσεως 2011  
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ  
Ι. Κεφάλαιο μετοχικό  
1. Καταβεβλημένο 60.000,00 60.000,00  
(6.000 μετοχές των 10,00 €)  
 
IV. Αποθεματικά κεφάλαια  
1. Τακτικό αποθεματικό 1.937,08 1.637,08  
 
V. Αποτελέσματα εις νέο  
Υπόλοιπο κερδών εις νέο 24.109,04 22.150,97  
 
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙV) 86.046,12 83.788,05  
 
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ  
ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις  
1. Προμηθευτές 1.238.315,82 2.007.790,58  
2. Γραμμάτια πληρωτέα 79.658,60 339.588,04  
2α. Επιταγές εισπρακτέες 1.341.063,57 484.357,85  
3. Τράπεζες Λογ/σμοι βραχυπρόθεσμων  
υποχρεώσεων 250.196,61 260.530,13  
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη 10.879,63 18.214,34  
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί 176.747,51 138.457,21  
11. Πιστωτές διάφοροι 0,00 52.667,12  
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙΙ) 3.096.861,74 3.301.605,27  
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ   (Α+Γ) 3.182.907,86 3.385.393,32  
 
               
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
      Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγ/μενης  
  χρήσεως 2012 χρήσεως 2011  
  Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως 6.536,68 9.131,28  
  (+) Υπόλοιπο κερδών προγ/νων χρήσεων 22.150,97 17.698,34  
  Σύνολο 28.687,65 26.829,62  
  ΜΕΙΟΝ:1 Φόρος Εισοδήματος 4.278,61 4.313,40  
  Κέρδη προς διάθεση 24.409,04 22.516,22  
   
  Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:  
  1. Τακτικό αποθεματικό 300,00 365,25  
  8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο 24.109,04 22.150,97  
  24.409,04 22.516,22  
   
  Νέα Πέραμος,     Απρίλιος 2013  
   
  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.  
   
   
  ΚΑΠΛΑΝΗΣ Β. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗΣ Ι.   ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ  
  Α.Δ.Τ. Ν 349887 Α.Δ.Τ. ΑΕ 616254  
   
  Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ   ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
 

   
  ΠΕΤΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  
  Α.Δ.Τ. ΑΗ 060825 ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ 0026741 A ΤΑΞHΣ  
               

 

 
Design & Development by DATA Society