Πρόσκληση Print E-mail

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

«ΜΕΓΑΡΙΚΗ ΦΑΡΜΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ»

 

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ανωνύμου εταιρείας «ΜΕΓΑΡΙΚΗ ΦΑΡΜΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ» καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι αυτής σε τακτική Γενική Συνέλευση την 27η Ιουνίου 2013 ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 18:00 στα γραφεία της έδρας της εταιρείας στη Νέα Πέραμος με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

  1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων (Ισολογισμός, Αποτελέσματα Χρήσεως, Πίνακας Διάθεσης Κερδών, Προσάρτημα) για την εταιρική χρήση 01/01 - 31/12/2012.
  2. Υποβολή και έγκριση της Έκθεσης Διαχείρισης Διοικητικού Συμβουλίου και της έκθεσης των ελεγκτών για την εταιρική χρήση 01/01 - 31/12/2012.
  3. Απαλλαγή από κάθε ευθύνη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών της εταιρείας για την εταιρική χρήση 01/01 - 31/12/2012.
  4. Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών ελεγκτών για την εταιρική χρήση 01/01 - 31/12/2013 και καθορισμός της αμοιβής τους.
  5. Έγκριση όλων των πράξεων του Διοικητικού Συμβουλίου από την προηγούμενη Γενική Συνέλευση της εταιρείας μέχρι σήμερα.
  6. Διάφορες ανακοινώσεις.

Οι Μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση έχουν την υποχρέωση να καταθέσουν τις μετοχές τους στο ταμείο της εταιρείας, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και σε οποιαδήποτε Ανώνυμο Τραπεζική Εταιρεία στην Ελλάδα πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν την ορισμένη για τη Γενική Συνέλευση.

Επίσης πριν πέντε (5) ημέρες πρέπει να κατατεθούν στην εταιρεία οι αποδείξεις κατάθεσης των τίτλων και τα έγγραφα αντιπροσωπείας σύμφωνα με το καταστατικό.

 

Νέα Πέραμος, 30 Απριλίου 2013

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 
Design & Development by DATA Society